Trampolinek

29 tekstów – auto­rem jest Tram­po­linek.

Za­bie­rzcie to ode mnie bo zro­bię coś złego. 

myśl
zebrała 4 fiszki • 11 grudnia 2011, 18:18

Przy od­ro­binie szczęścia oka­zuje się, kto jest ważniejszy. 

myśl • 26 listopada 2011, 21:55

No­sisz Go pod ser­cem. Jeszcze Je­go nie znasz, a już go kochasz.. 

myśl
zebrała 7 fiszek • 17 kwietnia 2011, 01:41

Di­nozaury wy­marły, a My niszczy­my się pop­rzez włas­ne niedoświad­cze­nie i głupotę. 

myśl
zebrała 12 fiszek • 10 marca 2011, 17:44

Wol­ność słowa ma swo­je ograniczenia. 

myśl
zebrała 11 fiszek • 6 marca 2011, 18:55

Prys­kające bańki są jak miłość uniesiona w górę. Jed­ne­go dnia jest, a dru­giego dnia zni­ka nie wiado­mo gdzie. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 28 stycznia 2011, 12:13

Każde działanie mu­si mieć swo­je wyjaśnienie. 

myśl
zebrała 4 fiszki • 26 stycznia 2011, 19:28

Fo­tog­ra­ficzny ob­raz rzeczy­wis­tości, to tyl­ko fikcja. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 25 stycznia 2011, 19:06

Ptaszek jest os­trożny, nig­dy nie pod­la­tuje za blis­ko ludzi, tak sa­mo ro­bią oso­by, które zos­tały zra­nione. Może po­zos­tają, ale zaw­sze mają dystans. 

myśl
zebrała 6 fiszek • 23 stycznia 2011, 21:49

Mu­zya jest jak le­kar­stwo, ono nig­dy nie zginie. 

myśl
zebrała 8 fiszek • 22 stycznia 2011, 12:06
Trampolinek

Gorycz, smutek, to coś z czym zmagam się od dawna. Chociaż jeszcze rok temu byłam chodzącym śmieszkiem. Ludzie się zmieniają.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Trampolinek

Użytkownicy
S T U
Pokaż
Kalendarz
Aktywność